Logo drukarni Iwonex

Więcej o nas dowiesz się na stronie iwonex.pl

Loga - Fundusze europejskie, Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PPH IWONEX realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników prac B+R w PPH IWONEX – kolejny etap rozwoju druku opakowań kartonowych w technologii precyzyjnego offsetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP Typ projektów: Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup zautomatyzowanego systemu CTP wraz z oprogramowaniem  oraz integracja systemów: systemu CTP z systemami PPH Iwonex, tj. sterowania/zarządzania produkcją i zakładowym standardem obiegu informacji niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego procesu naświetlania form drukowych w procesie druku opakowań kartonowych i etykiet w technologii precyzyjnego offsetu.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej (ekoinnowacji) w postaci zaawansowanej technologii będącej wynikiem prac B+R, umożliwiającej wytwarzanie nowych i udoskonalonych produktów w sposób, który nie mógł być realizowany przy zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technologicznych. Wdrożenie do praktyki gospodarczej PPH IWONEX zaawansowanej technologii naświetlania

form drukowych w procesie druku opakowań kartonowych przy użyciu rozbarwień własnych i rastów stochastycznych pozwoli na udoskonalenie dotychczasowych produktów poprzez podniesienie ich walorów estetycznych i użytkowych oraz wprowadzenie na rynek produktów nowych w postaci opakowań i etykiet specjalnego przeznaczenia.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego procesu wdrożenia posiadanych wyników prac B+R, a brak na rynku rozwiązań adekwatnych do proponowanego oraz wysoki i stale rosnący popyt na tego typu produkty i usługi gwarantuje uzyskanie wysokiej sprzedaży i sukcesu rynkowego. Przeważającą grupę odbiorców rezultatów projektu będą stanowić producenci i dystrybutorzy sektora FMCG, w tym głównie branża produkcji żywności, kosmetyczna i farmaceutyczna.

 

 

Priorytetowym celem niniejszego projektu jest:

 

1) wdrożenie wyników prac B+R, których celem była ocena możliwości zastosowania naświetlarki form drukowych (przystosowanej do płyt bezprocesowych) w procesie druku wykorzystującego innowacyjną technologię rozbarwień własnych i rastrów stochastycznych oraz możliwość integracji systemu CTP z systemami PPH IWONEX (w tym integracja oprogramowania systemu CTP z zakładowym elektronicznym obiegiem danych funkcjonującym w PPH Iwonex);

 

2) wdrożenie do działalności PPH Iwonex innowacji procesowej (ekoinnowacji) w postaci wywoływania form w trakcie przyrządu offsetowej maszyny drukującej, pozwalającej na znaczną oszczędność w zużyciu energii (zmniejszenie śladu węglowego), oszczędność surowcową, wydłużenie cyklu życia produktu i in.; Wdrożona innowacja procesowa przyczyni się do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego na operacji przygotowania do druku.

 

3) wprowadzenie na krajowy rynek poligraficzny nowych produktów – opakowań i etykiet specjalnego przeznaczenia – innowacja produktowa oraz produktów udoskonalonych – podniesienie walorów jakościowych, estetycznych i użytkowych opakowań kartonowych produkowanych z użyciem technologii nadruku rozbarwień własnych i rastów stochastycznych.

 

Realizacja projektu w przedstawionym kształcie umożliwi zastąpienie osobnej fazy wywoływania wywoływaniem w trakcie przyrządu maszyny drukującej, co skutkować będzie nie tylko wprowadzeniem nowych produktów w postaci opakowań i etykiet specjalnego przeznaczenia, ale również znacznymi oszczędnościami (m.in. niskie nakłady, oszczędność surowcowa) i poprawą jakości całego procesu produkcyjnego – innowacyjnego (wdrożonego ze środków RPMA 3.3 w 2022 roku) druku opakowań kartonowych w technologii precyzyjnego offsetu, z

użyciem technologii nadruku rozbarwień własnych i rastrów stochastycznych.

Celem komplementarnym do ww. jest wprowadzenie rozwiązań uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

Istotnym celem projektu jest również wprowadzenie ekoinnowacji. Od momentu wprowadzenia blach bezprocesowych w zakładzie Iwonex nie będzie się zużywać wody ani chemikaliów do wywoływania matryc. Odpady chemiczne obecnie generowane przy wywoływaniu muszą być w sposób szczególny i odpłatny utylizowane. Same w sobie stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ekoinnowacyjność

projektu polega zatem na wywoływaniu się blach CTP na maszynie na pierwszych arkuszach, bez zużycia wody (dodatkowej energii) i chemii jaką trzeba później utylizować.

Z punktu widzenia korzyści biznesowych, najważniejszym celem realizacji Projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Iwonex, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz maksymalizacja przyszłego zysku. Realizacji tego celu, wynikającego z samej idei funkcjonowania przedsiębiorstwa, służyły będą cele szczegółowe, do których zaliczyć należy:

  1. a) wdrożenie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów charakteryzujących się wysoką przewagą konkurencyjną;
  2. b) Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa;
  3. c) Osiągnięcie sukcesu rynkowego i wysokiego udziału produktów i usług Iwonexu w rynku;
  4. d) Możliwość dalszego rozwoju firmy (w tym kontynuowanie prowadzonej na własne potrzeby działalności B+R) oraz rozszerzania jej oferty handlowej;
  5. e) cyfryzacja i usprawnienie procesu świadczenia usług (wykorzystanie TIK do automatyzacji produkcji i kontroli jakości);
  6. f) Budowa dobrego wizerunku firmy poprzez wprowadzanie proekologicznych technologii, wysoką dbałość o warunki pracy w zakładzie oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

 

Realizowany przez Iwonex Projekt idealnie wpisuje się w ramy RPO WM na lata 2014-2020 i wyznaczone w nim cele.

 

„Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że planowany do realizacji projekt idealnie wpisuje się w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego, jakim jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, a także do realizacji celów strategicznych, takich jak:

 

1) Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach;

 

2) Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację;

 

3)Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu.

 

Niemal każda nowa inwestycja w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego, skutkująca wzrostem nakładów na innowacyjne technologie, rozszerzeniem oferty handlowej, podtrzymaniem zatrudnienia, wzrostem obrotów, etc. przyczynia się do wzmocnienia i efektywnego wykorzystania potencjału i zasobów regionu (w tym rynku pracy). Warto podkreślić, iż wzrost gospodarczy regionu generują w głównej mierze przedsiębiorstwa, takie jak Iwonex, tj. z sektora MSP. Tylko ich dynamiczny, oparty na innowacjach rozwój, pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału regionu, wzrost jego konkurencyjności i w efekcie zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego. Dofinansowanie takich projektów jak przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Iwonex sprzyja osiąganiu strategicznego celu jakim jest inteligentny i zrównoważony rozwój województwa. Zrównoważony rozwój to nie tylko traktowany w kategoriach ilościowych wzrost gospodarczy, ale również rozwój, który obejmuje m.in. jakościową poprawę warunków życia ludności (w tym poprzez spójność społeczną i terytorialną). Będzie to możliwie nie tylko dzięki podtrzymaniu (lub wzrostowi) zatrudniani, wsparciu systemu szkolenia praktycznego młodzieży i osób dorosłych, które skutkować będą poprawą sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wzrostem dochodów mieszkańców regionu, ale przede wszystkim dzięki wdrożeniu innowacyjnej proekologicznej technologii, która przyczyni się do zmniejszenia obciążeń jakie wywiera na środowisko naturalne działalność poligraficzna oraz poprawy warunków pracy w zakładzie. Projekt uznać należy zatem za społecznie użyteczny. Przyniesie on bowiem szereg wymiernych korzyści nie tylko Wnioskodawcy, ale i całej społeczności lokalnej.

 

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Udzielenie wsparcia na realizację niniejszego Projektu skutkować będzie wzmocnieniem rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, a te z kolei przyczynią się do zwiększenia w przyszłości nakładów na B+R oraz potencjału badawczo-rozwojowego.

 

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Realizacja projektu bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno komunikacyjnych.

W ramach projektu Wnioskodawca zintegruje charakterystyczne dla systemów CTP oprogramowanie służące do kontroli przepływu prac i przetwarzania obrazów w ramach przygotowania do druku (standard JDF) z funkcjonującym w PPH Iwonex standardem zakładowym elektronicznego obiegu informacji (innowacja wdrożona w 2022 r. ze środków RPMA 3.3), umożliwiający nie tylko poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i usprawnienie procesu świadczenia usług, ale przede wszystkim wzrost efektywności produkcji poprzez precyzyjne monitorowanie parametrów pracy i kontrolę jakości na pierwszej operacji cyklu produkcyjnego (nieobjętej dotychczas systemem). Pełna cyfryzacja i automatyzacja procesu świadczenia usługi i produkcji pozwoli na zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych TIK w regionie.

 

Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udzielone wsparcie umożliwi Wnioskodawcy inwestycję w nowoczesny park maszynowy i w efekcie wdrożenie innowacji procesowej, umożliwiającej wytwarzanie nowych i udoskonalonych produktów w sposób, który nie mógł być realizowany przy zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technologicznych.

Wprowadzenie na rynek nowych produktów – opakowań kartonowych i etykiet specjalnego przeznaczenia o niespotykanych dotychczas cechach pozwoli Wnioskodawcy na „wypracowanie” i utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku. Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, iż cel Projektu współgra z celem tematycznym 3. – realizacja niniejszego Projektu będzie bowiem sprzyjała wzmacnianiu konkurencyjności sektora MSP. Warto dodać, iż jedną z miar konkurencyjności i innowacyjności regionu jest ilość podmiotów działających w oparciu o najnowocześniejsze technologie, techniki i rozwiązania organizacyjne. Niemal każda inwestycja prowadząca do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności MSP wpływa na regionalny poziom tych wielkości. Jedyną możliwością wzrostu konkurencyjności regionu jest zatem dynamiczny, oparty o innowacyjne technologie, rozwój mazowieckich przedsiębiorstw, takich jak Iwonex.

 

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości oraz Działania 3.3 Innowacje w MŚP:

„Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP”. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych działania 3.3. Udzielone wsparcia umożliwi Wnioskodawcy wdrożenie innowacji procesowej (ekoinnowacji) oraz wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalanych produktów. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie trwały rozwój przedsiębiorstwa Iwonex, poprzez podtrzymanie zatrudnienia, zwiększenie skali działalności oraz zasięgu oferty. Dodatkowo wykorzystanie TIK przełoży się na rozwój i poprawę efektywności działalności Iwonexu. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych przez cyfryzację i automatyzację nowego procesu produkcji usprawni CAŁY proces technologiczny oraz umożliwi bieżącą kontrolę jakości, która przy tak zaawansowanej technologii druku jest kluczowa dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Podsumowując, realizacja inwestycji, która wzmocni zdolności prorozwojowe Iwonexu i przyczyni się do wprowadzenia na rynek wysokiej jakości innowacyjnych produktów i usług przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania, a więc do zwiększonego zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

 

Podsumowując, przedstawiony do współfinansowania Projekt, dzięki wsparciu ze środków UE i realizacji zaplanowanych w harmonogramie zadań przyczyni się do realizacji wskazanych powyżej celów RPO WM. Realizacja Projektu przyniesie nie tylko samemu Wnioskodawcy, ale i regionowi szereg korzyści, do których zaliczyć należy m.in.: wzrost innowacyjności i konkurencyjności województwa, zwiększenie odsetka podmiotów wykorzystujących w działalności wyniki prac B+R oraz innowacyjne proekologiczne technologie, budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost wielkości podatkowych dochodów budżetu centralnego i samorządowego, poprawa sytuacji społeczności lokalnej oraz niwelowanie dysproporcji regionalnych. Realizacja ww. celów, głównego i szczegółowych, będzie miała swoje odzwierciedlanie w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu wykazanych w części E niniejszego wniosku. Należy dodać, iż decyzja o realizacji projektu jest pochodną bieżących potrzeb Wnioskodawcy i rynku, na którym działa. Posiadany obecnie park maszynowy uniemożliwia firmie wprowadzenie do oferty firmy opakowań kartonowych i etykiet specjalnego przeznaczenia. Z przeprowadzonych analiz rynkowych wynika, iż z uwagi na wysoki popyt na tego typu produkty, szczególnie ze strony wzrastającego sektora FMCG (w tym głównie producentów żywności oraz rynku kosmetycznego i farmaceutycznego), wprowadzenie ich do oferty Wnioskodawcy jest nie tylko uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ale również wysoce pożądane w kontekście jego dalszych możliwości rozwojowych. Wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów pozwoli Wnioskodawcy wejść na nowy rynek – materiałów opakowaniowych i etykiet specjalnego przeznaczenia i w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy i poprawy jej wyników finansowych.

 

Realizacja opisywanej inwestycji jest kolejnym krokiem w drodze do stworzenia przedsiębiorstwa na miarę Przemysłu 4.0. i oznacza pełną automatyzację i cyfryzację przedsiębiorstwa.

Skip to content